ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 03.07.2019r.

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 03.06.2019 w projekcie jn. (wg kodu CPV):

 • 39161100-6 POMOCE DYDAKTYCZNE
 • 39290000-1 WYPOSAŻENIE RÓŻNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 39162110-9 SPRZĘT DYDAKTYCZNY
 • 39162000-5 POMOCE NAUKOWE
 • 22114300-5 MAPY
 • 38510000-3 MIKROSKOPY
 • 38000000-5 SPRZĘT LABORATORYJNY, OPTYCZNY I PRECYZYJNY
 • 33793000-5 LABORATORYJNE WYROBY SZKLANE
 • 38900000-4 RÓŻNE PRZYRZĄDY DO BADAŃ LUB TESTOWANIA
 • 38410000-2 PRZYRZĄDY POMIAROWE
 • 33696300-8 ODCZYNNIKI CHEMICZNE

najkorzystniejszą ofertę na dostawę materiałów dydaktycznych/pomocy naukowych  złożył wykonawca:

DYDAKTORIUM . Grupa Invest Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

najkorzystniejszą ofertę na dostawę sprzętu komputerowego,  multimedialnego oraz oprogramowania złożył wykonawca:

Grupa Invest Sp. z o.o.

ul. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu pt. "Kreatywny rozwój uczniów"

Data publikacji: 3.06.2019r.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest dostawa materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych (wg kodu CPV):

 • 39161100-6 POMOCE DYDAKTYCZNE
 • 39290000-1 WYPOSAŻENIE RÓŻNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 39162110-9 SPRZĘT DYDAKTYCZNY
 • 39162000-5 POMOCE NAUKOWE
 • 22114300-5 MAPY
 • 38510000-3 MIKROSKOPY
 • 38000000-5 SPRZĘT LABORATORYJNY, OPTYCZNY I PRECYZYJNY
 • 33793000-5 LABORATORYJNE WYROBY SZKLANE
 • 38900000-4 RÓŻNE PRZYRZĄDY DO BADAŃ LUB TESTOWANIA
 • 38410000-2 PRZYRZĄDY POMIAROWE
 • 33696300-8 ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej.

zapytanie ofertowe Milicz

załącznik nr 1 – Formularz oferty

załącznik nr 2  – Oświadczenie o braku powiązań

załącznik nr 3 – Wzór umowy

załącznik nr 4 – Specyfikacja Przedmiotu Zamowienia

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 13.02.2019r.

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

najkorzystniejsza ofertę na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania (wg kodu CPV):

 • 30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
 • 32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 48190000-6 PAKIETY OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
 • 30213200-7 KOMPUTER TABLET
 • 38651600-9 KAMERY CYFROWE
 • 38652100-1 PROJEKTOR

zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 24.01.2019 w projekcie jw. złożył wykonawca:

 

KSERKOM Tomasz Zmarzły

ul. Romanowicza 3, 33-100 Tarnów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE (AKTUALNE)

w związku z realizacją projektu pt. "Kreatywny rozwój uczniów"

zmiana zapytania ofertowego

Data publikacji: 24.01.2019r.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania (wg kodu CPV):

 • 30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
 • 32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 48190000-6 PAKIETY OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
 • 30213200-7 KOMPUTER TABLET
 • 38651600-9 KAMERY CYFROWE
 • 38652100-1 PROJEKTOR

Szczegóły zapytania ofertowego (aktualnego) oraz niezbędne dokumenty (aktualne) znajdują się poniżej.

zapytanie ofertowe Milicz (aktualne)

Pytania i odpowiedzi 24.01.2019r.

OGŁOSZENIE – Zmiana zapytania ofertowego

załącznik nr 1 – Formularz oferty (AKTUALNY)

załącznik nr 1a – Formularz SPECYFIKACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU

ZAPYTANIE OFERTOWE​

w związku z realizacją projektu pt. "Kreatywny rozwój uczniów"

Data publikacji: 17.01.2019r.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania (wg kodu CPV):

 • 30213100-6 KOMPUTERY PRZENOŚNE
 • 32322000-6 URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE
 • 48000000-8 PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • 48190000-6 PAKIETY OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
 • 30213200-7 KOMPUTER TABLET
 • 38651600-9 KAMERY CYFROWE
 • 38652100-1 PROJEKTOR

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej.

zapytanie ofertowe

załącznik 1  – Formularz oferty

załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań

załącznik 3 – Wzór umowy

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 17.12.2018r.

W związku z realizacją projektu pt. „Kreatywny rozwój uczniów” – nr wniosku DRPS.10.02.01-02-0052/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 10: Edukacja, działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

ZAWIADAMIAMY,  że

najkorzystniejsza ofertę na realizację szkoleń dla nauczycieli, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 4.12.2018 w projekcie jw. złożył wykonawca:

 

MOVUS MOVERE ANNA HILDEBRANDT-MROZEK

Pl. Grunwaldzki 5 lok. 3, 58-100 Świdnica

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE​

w związku z realizacją projektu pt. "Kreatywny rozwój uczniów"

Data publikacji: 5.12.2018r.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

W związku z realizacją ww. projektu Fundacja KOM, z siedzibą w Miliczu przy ul. Dąbrowskiego 3, przedstawia zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są (wg kodu CPV):

 • 80500000-9 USŁUGI SZKOLENIOWE
 • 800000000-4 USŁUGI EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE
 • 80511000-9 USŁUGI SZKOLENIA PERSONELU
 • 80510000-2 USŁUGI SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Szczegóły zapytania ofertowego oraz niezbędne dokumenty znajdują sie poniżej.

zapytanie ofertowe

załącznik 1  – formularz oferty

załącznik 2 – Doświadczenie wykonawcy

załącznik 3 – Oświadczenie o braku połączeń

KREATYWNY ROZWÓJ UCZNIÓW

projekt unijny nr RPDS.10.02.01-02-0052/18

Data publikacji: 12.11.2018r.

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu została objęta programem Unii Europejskiej „Kreatywny Rozwój Uczniów” (nr projektu: RPDS.10.02.01-02-0052/18).

Celem programu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W ramach projektu szkoła prowadzi ciekawe i angażujące zajęcia dodatkowe, których lista znajduje się poniżej.

 • EDU FUN

Edukacja rozrywkowa, prowadzona w języku angielskim, rozwijająca inteligencję językową dzieci młodszych. Zajęcia nastawione na budowanie interakcji pomiędzy edukatorem a uczącymi się, w oparciu o multimedialne techniki i pomoce dydaktyczne.

INTELIGENCJA PRZYRODNICZA

 • OBSERWOWANIE I BADANIE

Laboratorium rozwijające inteligencję przyrodniczą. Oparte na zabawach o charakterze badawczym. Uczestnicy zaspokajają naturalną ciekawość procesów zachodzących w otaczającym świecie i potrzebę wyjaśniania zjawisk przyrodniczych.

 • PREZENTACJA I DYSKUSJA

Warsztaty rozwijające inteligencję językową. Nastawione na efektywną komunikację werbalną i niewerbalną. Zapoznające uczestników z technikami autoprezentacji, wyrażania własnego zdania i bronienia go w dyskusji.

 • SPEAKER

Fakultet prowadzony w języku angielskim, rozwijający inteligencję lingwistyczną. Stymulujący zainteresowania prezenterskie i dziennikarskie, poprzez inspirowanie do multimedialnej aktywności twórczej, związanej z nauką, kulturą, sztuką i sportem.

INTELIGENCJA MATEMATYCZNO – LOGICZNA

 • MATEMATYKA I LOGIKA

Warsztaty rozwijające inteligencję matematyczno-logiczną. Oparte na intelektualnych wyzwaniach koncentrujących się na odnajdywaniu związków przyczynowo – skutkowych i logicznych powiązaniach. Rozwijają pamięć, wyobraźnię i spostrzegawczość.

 • CIEKAWOSTKI I EKSPERYMENTY

Warsztaty rozwijające inteligencję przyrodniczą przez eksperymentowanie i dociekanie. Kreują chęć poznawania nauk ścisłych, pokazując, jak prawa natury, chemii i fizyki funkcjonują w życiu codziennym. Rozwijają myślenie krytyczne i stymulują pamięć.

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu
KREATYWNY ROZWÓJ UCZNIÓW

aktualizacja 15.02.2019

Kretywny Rozwój Uczniów_projekt unijny

kontakt

Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren

   Milicz, ul. Dąbrowskiego 3
   661 336 999
  szkola@kom.edu.pl

Copyright Ⓒ Fundacja kom 2018
Designed by Konrad Paradowski & Adrian Melka

Close Menu